งานแถลงข่าวเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สถาบันฯ

รองศาตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานแถลงข่าวเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สถาบันฯ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี: ประชากรที่เปลี่ยนไป" ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live: IPSRMAHIDOLUNIVERSITY เพื่อนำเสนอโครงสร้างประชากรจากประชากรเยาว์วัย สู่ประชากรสูงวัย รวมถึงนโยบายประชากรของประเทศไทยในรอบ 50 ปี ทั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/9cvmcuvtDa/