การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการอบรมการปฏิบัติงานสัมภาษณ์ผ่านระบบ On-Screen Face to Face Interview

อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ หัวหน้าโครงการการพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยภูมิภาค จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการอบรมการปฏิบัติงานสัมภาษณ์ผ่านระบบ On-Screen Face to Face Interview สำหรับกิจกรรม “การสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน พ.ศ.2564” ให้กับทีมวิจัยและพนักงานสัมภาษณ์ระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มุ่งเน้นการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การวางแผนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการออกแบบและกำหนดทิศทางการสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต