ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี
วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

     

สำหรับงานทั่วไป

ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบสี
ภาษาไทย English
แบบขาวดำ
ภาษาไทย English

สำหรับงานออกแบบ

ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Download

สำหรับหนังสือราชการ

ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai

ภายใน ภายนอก

English

ขาว-ดำ สี

สำหรับไฟล์นำเสนอ (ตัวอย่าง)

ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai

ขนาด 16:9 ขนาด 4:3

English

ขนาด 16:9 ขนาด 4:3

ตราสัญลักษณครบรอบ 50 ปี
วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Please select language to enter site