ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
8 กันยายน 2564

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับ Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool เพื่อนำผลของการพิจารณามาใช้สำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันโรค NCDs สำหรับประชากรไทย
8 กันยายน 2564

'โรงเรียนฉลาดเล่น' นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนโยบายชี้นำสังคมในรอบระยะเวลา 1 ปี

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ “การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”” ภายใต้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล” และทีมวิจัย 5 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายอภิชาติ แสงสว่าง, นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย, นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสมปรารถนา นามขาน เข้านำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนโยบายชี้นำสังคมในรอบระยะเวลา 1 ปี
6 กันยายน 2564

ม.มหิดล และ สสส. จับมือกรมเสมียนตรา ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส.และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของของกำลังพล สู่การเป็น “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ” และ “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” อีกทั้ง เตรียมขยายความร่วมมือระดับกระทรวงกลาโหม เพื่อผลิตกำลังพลสร้างสุขกองทัพไทยในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริยพันธุ์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา