ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
13 มกราคม 2565

โควิด-19 ทำให้อัตราเพิ่มประชากรไทยติดลบเร็วเกินคาด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร วาระพิเศษเรื่อง “โควิด-19 ทำให้อัตราเพิ่มประชากรติดลบ เร็วเกินคาด” เพื่อชี้ให้เห็นสถานการณ์ประชากรของประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ประกาศจำนวนประชากรเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทั้งสิ้น 66.2 ล้านคน มีเด็กเกิด 544,570 คน มีคนตาย 563,650 คน
12 มกราคม 2565

งานเสวนาออนไลน์ อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด

รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในประเด็น คิดใหม่... ไทยก้าวต่อ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู Universidad Carlos III de Madrid ในงานเสวนาออนไลน์ "อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด"
30 ธันวาคม 2564

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 30 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา