ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
29 พฤศจิกายน 2564

Gender Series Talk ครั้งที่ 1 "Gender Studies กับการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ"

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจคุณ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา Gender Series Talk ครั้งที่ 1 "Gender Studies กับการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ"
24 พฤศจิกายน 2564

Social Sciences and COVID-19 in Southeast Asia: (Non-)Role and (In)Significance

รองศาสตราจารย์ ดร.Rosalia Sciortino ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศของสถาบันฯ และ ในฐานะ Director, SEA Junction, Thailand พร้อมด้วยนักวิจัยจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลการศึกษา “Social Sciences and COVID-19 in Southeast Asia: (Non-) Role and (In) Significance” จัดโดย SEA Junction, GDN, ARC-UI และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
22-23 พฤศจิกายน 2564

Regional Meeting on Physical Activity

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Regional Meeting on Physical Activity, 22 to 23 November 2021 จัดโดย World Health Office, SEARO เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย เพื่อกำหนด ‘Regional Roadmap for implementation of Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA)”

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา