งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
ประชากรและสังคม 2565

"โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม"
COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30-16.30น.

Hybrid Conference
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
about

เกี่ยวกับงานประชุม

เป็นเวลานาน 5 ทศวรรษ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยืนหยัดทำบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย  กล่าวคือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรและสังคม  อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญๆ ...

about

กำหนดการ

เสวนาโต๊ะกลม

เรื่อง

จุดเน้นการวิจัยด้านประชากรและสังคมหลังโควิด-19

about

ลงทะเบียน

พบกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 "ประชากรและสังคม 2566" เร็วๆ นี้

about

เอกสาร

โปสเตอร์ แผ่นพับ และบทความวิชาการ