ลงทะเบียน

ประชากรและสังคม 2565

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 "ประชากรและสังคม 2565" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. รูปแบบการจัดประชุมเป็นลักษณะ Hybrid Conference โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียน ดังนี้

 1. Onsite
  ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  จำกัดที่นั่ง ไม่เกิน 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 24 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
  * เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยลัยมหิดลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย

 2. Online
  การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง Link การประชุมให้ตาม E-mail ที่ท่านระบุ

*** ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ***

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่
ลงทะเบียนออนไลน์ Online Registration

หรือ ติดต่อสอบถาม คณะทำงานจัดงานประชุม ฝ่ายลงทะเบียนได้ที่
คุณวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 301 หรือ E-mail: waiwingrob@gmail.com