มาลี สันภูวรรณ์

มาลี สันภูวรรณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


malee.sun@mahidol.ac.th
081-9920252
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : เพศ หัวหน้าครัวเรือน และการถือครองสินทรัพย์ : การศึกษาครัวเรือนร่วมสมัยในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Chai Podhisita
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Malee Sunpuwan.
Moving upward freom the Bottom : Headship, Gender and Houschold Poverty in a Western Province of Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Volume 20,Number1,July 2011. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS