พรทิพย์ ช่วยเพล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


phornthip_noo@hotmail.co.th
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : รูปแบบการสื่อสารกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr. Pimonpan Isarabhakdi
ที่ปรึกษาร่วม :
External :