ปราโมทย์ แซ่อึ้ง

ปราโมทย์ แซ่อึ้ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
02-973 1117 / 087-800 7005
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Varachai Thongthai
ที่ปรึกษาร่วม :
External :