ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


birt_redmachine@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี : การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครัวเรือน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :