จิราพร ขัติยศ

จิราพร ขัติยศ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ระดับการศึกษาของมารดาและภาวะเจ็บป่วยของบุตรก่อนวัยเรียน:กรณีศึกษาระบบการเฝ้าระวังการเปลี่ยนทางประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี2543
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :