สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบงานวิจัย 26 สาขา

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบงานวิจัย 26 สาขา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2558 โดยมีกรอบงานวิัย 26 สาขา ได้แก่

 1. ข้าว
 2. มันสำปะหลัง
 3. ยางพารา
 4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 5. การบรหารจัดการการท่องเที่ยว
 6. การแพทย์และสาธารณสุข
 7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
 8. อ้อยและน้ำตาล
 9. ปาล์มน้ำมัน
 10. พลาสติกชีวภาพ
 11. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
 12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 13. การคมนาคมขนส่งระบบราง
 14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
 16. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
 17. ประชาคมอาเซียน
 18. สัตว์เศรษฐกิจ
 19. พีชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
 20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 21. มนุษยศาสตร์
 22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
 23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
 24. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
 25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษา กรอบการวิจัย แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ได้จากประกาศจากสำนังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th   โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557
 
รายชะเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2579-2284, 0-2579-3982, 0-2561-2445 ต่อ 489, 486, 487,365, 366 และ 511