ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

    • ครอบคลุมเฉพาะค่าลงทะเบียน* และค่าประกันสุขภาพ** ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร ไม่เกิน 3 ปี
    • จำนวน 2 ทุน ต่อปีการศึกษา
    • ให้เฉพาะนักศึกษาในแผนการศึกษา ข (Plan B: Coursework and research)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรภาษาไทย)

    • สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

      • ครอบคลุมเฉพาะค่าลงทะเบียน* ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร ไม่เกิน 2 ปี
      • จำนวน 2 ทุน ต่อปีการศึกษา
    • สำหรับนักศึกษาปีที่ 2

      • สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน)
      • จำนวน 2 ทุน ต่อปีการศึกษา
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

    • ครอบคลุมเฉพาะค่าลงทะเบียน* และค่าประกันสุขภาพ** ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร ไม่เกิน 1 ปี
    • จำนวน 2 ทุน ต่อปีการศึกษา
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

    • ครอบคลุมค่าลงทะเบียน* ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร ไม่เกิน 2 ปี
    • นักศึกษามีโอกาสยื่นขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Miami University, USA
    • จำนวน 2 ทุน ต่อปีการศึกษา

หมายเหตุ
* ค่าลงทะเบียน (tuition fees) ครอบคลุมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาขั้นต่ำตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (รวมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์)
** ค่าประกันสุขภาพ เฉพาะสาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ