โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตาม  สถานการณ์กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี  2567)

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2567)

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัยโครงการ: ชุติมา อยู่สมบูรณ์
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2567 – เมษายน 2568

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสํารวจสถานการณ์กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทยให้มีความต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการออกแบบและวางแผนนโยบาย
  2. ดําเนินการสํารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสําคัญในมหกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายของ สสส. และภาคี และรายงานสถานการณ?กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง
  3. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการสํารวจสถานการณืกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยนิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2567

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ชุดข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของ ประชากรไทย สําหรับการนําไปออกแบบและวางแผนนโยบายการส่ง เสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งประชากรไทย
  2. ภาคีเครือข่ายรับรู็ข้อมูลสถานการณ์จากผลการสํารวจและรับรู้ข้อมูลจากการเผยแพร่และะจากนิทรรศการทางวิชาการต่าง ๆ และนําไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง กับประชากรทุกกลุ่ม
  3. ระบบฐานข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคน ไทยระหว่างปี 2555-2567 ที่นําไปออกแบบนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง