National Case Study On Data, Evidence And Information For Healthy Ageing

National Case Study On Data, Evidence And Information For Healthy Ageing

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม-ธันวาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: นายแพทย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์


วัตถุประสงค์: