โครงการ องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง

โครงการ องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2563-กรกฎาคม 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาลักษณะของคนทำงานในองค์กร 4Gs รวมถึงความต้องการด้าน ความสุขรายมิติจากองค์กร(Happy 8+)
  2. เพื่อสังเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการและศักยภาพองค์กรในการทำงานร่วมกันของคนทำงานหลายรุ่น (multigenerational workforce) การปรับตัวด้านการเสริมสร้างสุขภาวะขององค์กร รวมถึงการสังเคราะห์ประโยชน์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนหลายรุ่นในองค์กร
  3. เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 4Gs ที่จะสามารถดึงดูดคนทำงานที่มีศักยภาพ ให้สนใจเข้าทำงานในองค์กร คงอยู่กับ องค์กร และมีแรงบันดาลใจในการทำงาน