โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากรบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากรบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์:

  1. ปนะเมินความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  2. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน" (Routine to Happiness – R2H) เพื่อผลิต "นักสร้างสุข" ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)