โครงการ สถานการณ์และสภาพการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบในประเทศไทย

โครงการ สถานการณ์และสภาพการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานสูงอายุนอกระบบในประเทศไทยจากข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้คำจำกัดความแรงงานนอกระบบที่ใช้ในการสำรวจฯ และคำจำกัดความแรงงานนอกระบบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการทำงานระหว่างแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบและในระบบ ในประเทศไทยจากข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้คำจำกัดความแรงงานนอกระบบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ สถานภาพการทำงาน ภาคเศรษฐกิจ อาชีพ ชั่วโมงการทำงานรายได้เฉลี่ย ประเภทสถานประกอบการ และปัญหาที่ประสบจากการทำงาน
  3. เพื่อศึกษาสภาพการทำงานและการเปลี่ยนสภาพการทำงานในวัยสูงอายุ รวมถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมของแรงงานสูงอายุ กรณีศึกษาแรงงานสูงอายุ (60-64 ปี) ในกรุงเทพมหานคร