โครงการ วิเคราะห์เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรภาษาไทย แบบออนไลน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ วิเคราะห์เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรภาษาไทย แบบออนไลน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ: วริศรา ไขลือนาม

ระยะเวลาดำเนินการ: สิงหาคม 2021 – กรกฎาคม 2565