โครงการ ประเมินผลการดำเนินงานการ พัฒนาปัจจัยเอื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรผู้ให้บริการ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2561

โครงการ ประเมินผลการดำเนินงานการ พัฒนาปัจจัยเอื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรผู้ให้บริการ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2561

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: