โครงการ ชุดโครงการบูรณาการข้อมูลกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

โครงการ ชุดโครงการบูรณาการข้อมูลกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์: