โครงการ จ้างประเมินและจัดอบรมสำหรับโครงการเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

โครงการ จ้างประเมินและจัดอบรมสำหรับโครงการเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน-กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: