โครงการ “จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556”

โครงการ “จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556”

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม 2557 – มกราคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: