โครงการ ความคาดหวัง การวางแผน และ การเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ

โครงการ ความคาดหวัง การวางแผน และ การเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ

หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์
นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความคาดหวัง การวางแผน และการเตรียมตัวของประชากรต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีต่อการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุครอบคลุมองค์ประกอบการสูงวัยอย่างมีพลัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ที่ได้จากฃานวิจัยจะทำให้เข้าใจความคาดหวัง การวางแผน และการเตียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรวัยแรงงาน รุ่นอายุต่างๆตั้งแต่เจอเนอเรชัน X Y และ Z ที่กำลังค่อยๆ ทยอยกลายเป็นผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีพลัง ทั่งในด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางรายได้ และการมัส่วนร่วมในสังคม ความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นอายุจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนสามารถประเมอนเวลาในการเตรียมสิ่งแวดล้อม บริบททางสังคม และบริการเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ประชากรแต่ละรุ่นอายุต้องการได้