โครงการ การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

โครงการ การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ: ศุทธิดา ชวนวัน
นักวิจัย: วิชาญ ชูรัตน์ , กาญจนา เทียนลาย , ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น , สิทธิชาติ สมตา

ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน ครัวเรือนสามีภรรยา และครัวเรือนผู้สูงอายุ
    1.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย
    1.2 เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านความั่นคงในการดำรงชีวิต ในเรื่องการทำงาน รายได้ แหล่งรายได้ และการดูแล
    1.3เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม และที่อยู่อาศัย
  2. เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดบริการทางสังคมที่เหมาะสมตามความต้องการของประชากรก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน ครัวเรือนสามีภรรยา และครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบถึงสถานการณ์ การเข้าถึงบริการทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคงในการดำรงชีวิต และด้านการมีส่วนร่วมในสังคม และที่อยู่อาศัย ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ (40-59 ปี) ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนคนเดียวและครัวเรือนสามีภรรยา และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนคนเดียวและครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
  2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดบริการทางสังคมที่เหมาะสมตามความต้องการของประชากรก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่อาศัยในครัวเรือนคนเดียว ครัวเรือนสามีถรรยา และครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ