โครงการ การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ ด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

โครงการ การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ ด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์: