โครงการ การปลูกถ่าย DNA เพื่อ Quality Plus ที่ยิ่งยง

โครงการ การปลูกถ่าย DNA เพื่อ Quality Plus ที่ยิ่งยง

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: