โครงการ การปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของ ประเทศไทย พ.ศ.2553-2583

โครงการ การปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของ ประเทศไทย พ.ศ.2553-2583

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2561 – กรกฎาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: