โครงการ การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2564 – มกราคม 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ที่ปรึกษาโครงการ: อารี จำปากลาย

นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

วัตถุประสงค์:

เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาพรวมของเด็กข้ามชาติอายุต่ำกว่า 18 ปีในครัวเรือนแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และประเมินผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การศึกษา และการได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิ์ (Protection against violence, exploitation and abuse)นอกจากนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนแรงงานข้ามชาติ รวมถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วน ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กในมิติตต่างๆ ตามระบุข้างต้น