โครงการ การทบทวนและประเมินโครงการ ส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC)

โครงการ การทบทวนและประเมินโครงการ ส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC)

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการส่งบุคลากรไปฝึกงานในหน่วยงานอื่นๆ ชั่วคราว ตามวัตถุประสงค์
  2. เพื่อประเมินกระบวนการสนับสนุนผู้ได้รับทุนของ PMAC
  3. เพื่อค้นหาจุดแข็งและความท้าทายของโครงการ เพื่อเสนอแนะการวัดผลที่มีความเหมาะสมในการยกระดับการดำเนินโครงการในทางปฏิบัติ