โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวขนในสถานสงเคราะห์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกขน และภาคประซาสังคมในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านกาย จิต สังคมและปัญญา มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ความ เข้าใจเรืองเพศวิถีศึกษา และการป้องกันความรุนแรงต่าง ๆ มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเอง และพร้อมออกสู่สังคมเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทีเป็นเครื่องมือ ที่มีทั้งเรื่องการประเมินตนเอง (Self-assessment tools) และ เครืองมีอการพัฒนาระบบบริการหลัก (Programming tools) ที่ใข้ในการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวขน โดย ดำเนินงานควบคู่ไปกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงาน (Formative Evaluation) และประเมินผลสรุปเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน เพื่อประเมินความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ (Summative Evaluation) เกิดสถานสงเคราะห์ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ดูงานที่สถานสงเคราะห์อื่น สามารถนำรูปแบบการดำเนินงานไปใช้ได้เอง เพื่อการขยายผลไปสู่สถานสงเคราะห์ให้ครบ 16 แห่งทั่วประเทศได้
กลุ่มเป้าหมาย
  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ปกครองและทีมงานทีดูแลเด็กและเยาวขน อายุ 6-18 ปี จำนวน 80 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีทีเถียวข้องและใกล้ชิดเด็กและเยาวขน เข่น ผู้ปกครอง ครูพื่เลี้ยง และแม่บ้าน เป็นต้น
  2. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุ 6-18 ปี จำนวน 600 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กและเยามชนมีความพร้อมออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยผ่านระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับการเสริมศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากระดับฐานรากสู่ระดับนโยบายขององค์กร

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นวัตกรรมทีเป็นเครืองมีอทีครอบคลุมเรืองการประเมินตนเอง (Self-assessment tools) และ เครืองมือการพัฒนาระบบบริการหลัก (Programming tools) ที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์
  2. มีสถานสงเคราะห์ทีเป็นพื้นที่เรียนรู้ดูงาน ที่สถานสงเคราะห์อื่นสามารถนำรูปแบบการดำเนินงานไปใช้ไต้เอง เพื่อการขยายผลไปสู่สถานสงเคราะห์จนครบ 16 แห่งทั่วประเทศได้
  3. เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ได้รับการเตรียมความพร้อมออกสู่สังคม เมื่ออายุครบ 18 ปี อย่างเป็นรูปธรรมและมืนัยสำคัญ