โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2562 พฤษภาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ที่ปรึกษาโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ

นักวิจัย: พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

วัตถุประสงค์:

  1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. เพื่อทราบผลสรุปการดำเนินงาน และได้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผล โดยนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรต่อไป
  3. ได้วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ SHAP ประจำปี ๒๔๖๒ ที่ประสบความสำเร็จเป็นองค์กรต้นแบบที่สามารถนำมาถ่ายทอดสู่วิสาหกิจอื่นๆ ต่อไป
  4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กร ใน SMEs และกิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs