โครงการสำรวจออนไลน์และการพัฒนา จัดทำ และทดสอบเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและภาคีเครือข่าย (ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ)

โครงการสำรวจออนไลน์และการพัฒนา จัดทำ และทดสอบเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและภาคีเครือข่าย (ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ)

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2563-กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์


วัตถุประสงค์: