โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ที่ปรึกษาโครงการ: รศรินทร์ เกรย์ , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

นักวิจัย: สาสินี เทพสุวรรณ์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพี่อติดตามพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย โดยติดตามจากกลุ่มตัวอย่างเดิมครั้งที่ 1 เพี่อดูพฤติกรรม ของกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ
  2. เพี่อสำรวจพฤติกรรม สาเหตุ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่างเดิม จากรอบที่ 1
  3. เพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และโครงการที่ดำเนินการ เพี่อส่งเสริมการกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น
  4. เพี่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมและปัจจัยที่มอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง จากการสำรวจในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ข้อมูลติดตามพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกินผักและผลไม้ ของคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และที่อาศัยอยู่ในและนอกเขต เทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาคของประเทศ
  2. ได้ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และโครงการที่ดำเนินการ ของกลุ่มตัวอย่าง
  3. ได้ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง จากการสำรวจในรอบที 1 และ รอบที่ 2
  4. ได้ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักและผลไม้ มากขึ้น
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
  • เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และนโยบายส่งเสริมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ผ่านการพัฒนาเครื่องมือศึกษาพฤติกรรมการและปัจจัยที่ มิอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย รวมถึงการรับรู้และทัศนคติของคนไทยต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใข้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดทิศทางการวางแผนและการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้คนไทยกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเองและประเทศต่อไป


Fact Sheet

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย