โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงาน คลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงาน คลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กมลชนก ขำสุวรรณ


นักวิจัย: สุพัตรา  ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์: