โครงการศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2 ปีที่ 2

โครงการศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2 ปีที่ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้วิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ในการศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลไกของประเทศในการใช้วิธีการสุ่มแบบเครือข่าย(RDS) และศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
  3. เพื่อให้ได้ผลการศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาโดยวิธีฉีด โดยวิธีการแบบสุ่มเครือข่าย (RDS) ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อศึกษาและติดตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี, การติดเชื่อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคไวรัสตับอักเสบบี, และไวรัสตับอักเสบซี รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด (PWID) ในประเทศไทย
  2. เพื่อประเมินการเข้าถึงการใช้บริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเพื่อหาวิธีการเพิ่มความครอบคลุม และการขยายาบริการในประเทศไทย
  3. เพื่อประเมินขนาดของกลุ่มประชากร ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในพื้นที่ศึกษาและในประเทศไทย