โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย

โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศรินทร์ เกรย์

นักวิจัย: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สาสินี เทพสุวรรณ์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกินผักและผลไม้ของคนไทย ในระดับประเทศ (ครั้งที่ 3)
  2. เพื่อสำรวจพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกินผักและผลไม้ของคนไทย ในพื้นที่ศึกษา รวมถีงสภาพแวดล้อมทางอาหาร วัฒนธรรม การกินอาหารพื้นถิ่น และการรับรู้ของคนในพื้นที่ต่อการดำเนินงานของภาคี
  3. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกินผักและผลไม้ของคนไทยในระดับประเทศ (ครั้งที่ 1-3)
  4. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของคนไทย สภาพแวดล้อมทางอาหาร และวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ศึกษา และการรับรู้ รวมถึงความคิดเห็น ของคนในพื้นที่ต่อการดำเนินงานของภาคี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้รับรู้ข้อมูลการกินผักและผลไม้ของคนไทยในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
  2. นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ของคนไทยทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ตามบริบทของพื้นที่
  3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของไทยในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้มากขึ้น

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  • เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และนโยบายส่งเสริมการกินผักและผลไม้ของคนไทยทั้งในระดับประเทศ และพื้นที่ศึกษาของ สสส. ผ่าน การพัฒนาเครื่องมือศึกษาพฤติกรรมการและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย ความมั่นคงทางอาหาร สภาพแวดล้อมทางอาหาร รวมถึงการรับรู้และทัศนคติของคนไทยต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากเครือข่าย ภายในพื้นที่ และรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดทิศทางการวางแผนและการดำเนินงานของ หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป๋าหมายการส่งเสริมให้คนไทยกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเองและประเทศต่อไป