โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน

โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2563-สิงหาคม 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, บุรเทพ โชคธนานุกูล


นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, มรุพัชร  นามขาน

วัตถุประสงค์:

  1. วิเคราะห์ ข้อมูลทุติยภูมิจากการสำรวจองค์กรแห่งความสุข ของคนทำงาน และองค์กร ปี 2562 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
  2. มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลนี้ ครอบคลุม คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร และองค์กรแห่งความสุข ของคนทำงาน และองค์กร ทั้ง 
  3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  1. สำรวจสถานการณ์ คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร และองค์กรแห่งความสุข ระดับประเทศ ปี 2563 และ ปี 2564 ของคน 
  2. ทำงานองค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  3. ทบทวนเครื่องมือ HAPPINOMETER ให้เป็นเครื่อง มือสนับสนุนการขับเคลื่อน สุขภาวะองค์กร โดยเพิ่มเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  4. วินิจฉัยและสร้างองค์ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร และภาคีเครือข่าย องค์กรสุขภาวะสามารถนำข้อมูลการสำรวจผ่านเครื่องมือไปจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร