โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการประเมินผล โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง

โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการประเมินผล โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม – ตุลาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์: