โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์:

 1. ศึกษาทบทวนภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงในระดับโลก เอเชีย อาเซียน กลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาคอื่นๆ ในด้านประชากร และกำลังแรงงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และพื้นที่จังหวัด เพี่อชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งการพัฒนาและบทบาทความสำคัญ ในการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ ทางด้าน กายภาพ เศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาและโครงการที่สำคัญ การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น ซึ่งการแสดงผลข้อมูล ให้สะท้อนความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่
 2. ศึกษาทบทวน แผนงาน โครงการพัฒนาตำงๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ การพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารญปโภคและสาธารณูปการ ศูนย์กลางการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยขน์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ การศึกษาโครงการพัฒนาหลัก ให้ศึกษารายละเอียดโครงการที่แสดงถึงผล การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร แรงงาน การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมีอง การส่งเสริมพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และอี่นๆ รวมถึงให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของโครงการและความเชื่อมโยงการ พัฒนาภายในพื้นที่
 3. การวิเคราะห์รายสาขา การวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนประชากรและขนาดครัวเริอน ความหนาแน่น การกระจายตัวประชากร อัตราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย การย้ายถิ่น โครงสร้างอายุประชากร วัยแรงงาน ประชากรแฝง การเปลี่ยนแปลงประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท การคาดประมาณ จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในอนาคต ประเด็นศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มการขยายตัวด้าน ประชากร วิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับประเทศและภาค รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาอี่นๆที่เกี่ยวข้อง เพี่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
 5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านประชากร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านประขากรที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของ การพัฒนา) เพี่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการกำหนดแนวคิดการวางผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ การวางผังเมีองรวมจังหวัด และบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทั้งศูนย์โลจิสติกสํ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงในระดับโลก เอเชีย อาเซียน กลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาคอื่นๆ ในด้านประชากร และกำลังแรงงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และพื้นที่จังหวัด เพี่อชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งการพัฒนาและบทบาทความสำคัญ ในการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ ทางด้าน กายภาพ เศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาและโครงการที่สำคัญ การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น ซึ่งการแสดงผลข้อมูล ให้สะท้อนความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่
 2. แผนงาน โครงการพัฒนาตำงๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ การพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารญปโภคและสาธารณูปการ ศูนย์กลางการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยขน์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ การศึกษาโครงการพัฒนาหลัก ให้ศึกษารายละเอียดโครงการที่แสดงถึงผล การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร แรงงาน การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมีอง การส่งเสริมพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และอี่นๆ รวมถึงให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของโครงการและความเชื่อมโยงการ พัฒนาภายในพื้นที่
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนประชากรและขนาดครัวเริอน ความหนาแน่น การกระจายตัวประชากร อัตราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย การย้ายถิ่น โครงสร้างอายุประชากร วัยแรงงาน ประชากรแฝง การเปลี่ยนแปลงประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท การคาดประมาณ จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในอนาคต ประเด็นศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มการขยายตัวด้าน ประชากร วิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับประเทศและภาค รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนประชากรและขนาดครัวเริอน ความหนาแน่น การกระจายตัวประชากร อัตราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย การย้ายถิ่น โครงสร้างอายุประชากร วัยแรงงาน ประชากรแฝง การเปลี่ยนแปลงประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท การคาดประมาณ จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในอนาคต ประเด็นศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มการขยายตัวด้าน ประชากร วิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับประเทศและภาค รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาอี่นๆที่เกี่ยวข้อง เพี่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
 3. ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านประชากร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านประขากรที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของ การพัฒนา) เพี่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการกำหนดแนวคิดการวางผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ การวางผังเมีองรวมจังหวัด และบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทั้งศูนย์โลจิสติกสํ