โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2552–2557

โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2552–2557

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – ตุลาคม 2557
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กมลชนก ขำสุวรรณ


วัตถุประสงค์: