โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2552-2557

โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2552-2557

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2557 – มีนาคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: พจนา หันจางสิทธิ์  , กมลชนก ขำสุวรรณ, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปรียา พลอยระย้า

วัตถุประสงค์: