โครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่มีประสิทธิผล

โครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่มีประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2563 – มีนาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ปัญญา ชูเลิศ, กรกนก  พงษ์ประดิษฐ์, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์, วิตติกา ทางชั้น

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อออกแบบระบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับคณะทำงานระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
  2. เพื่อศึกษาระบบและกลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยถอดการเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์การทำงานทั้งในมิติของศักยภาพและช่องว่างในจังหวัดพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด
  3. จัดทำคู่มือแนวทางการทำงานด้านการประสานงานเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน หารือและยอมรับจากคณะทำงานระดับพื้นที่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สรุปข้อมูลสถานะและกลไกการทำงาน ABE เบื้องต้น
  2. เครื่องมือ และกระบวนการถอดบทเรียนพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง
  3. แผนการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คู่มือแนวทางการทำงานด้านการประสานงานเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  2. รายงานโครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา