โครงการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

โครงการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2563 – กรกฎาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อทบทวนองค์ความรู้ต่างๆเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและเอกสารวิชาการต่างๆ
  2. เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของนโยบายทางเลือกต่างๆ อันได้แก่ ข้อมูลต้นทุนและข้อมูลประสิทธิผล
  3. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ OHT และ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานเซิงนโยบายและการ เขียนบทความวิชาการสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายบนพื้นฐานการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของนโยบายทางเลือกต่างๆ
  5. เพื่อจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิขาการทั้งในและต่างประเทศ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ข้อเสนอเชิงนโยบายบนพื้นฐานการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของนโยบายทางเลือกต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ OHT

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  • สรุปองค์ความรู้จากการดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย OHT