โครงการวิจัย “ส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ

โครงการวิจัย “ส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: มนสิการ กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัว ได้แก่การตัดสินใจมีคู่ครองและการมีบุตร ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชากรในประเทศไทย
  2. เพื่อเสนอแนวทางนโยบายในการกระตุ้นการสร้างครอบครัวและการมีบุตรของประชากรในวัยเจริญพันธ์ุของประเทศไทย
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

งานวิจัยนี้สร้างองค์ความรู้ในระดับลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจสร้างครอบครัวในบริบทเมืองของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยองค์ความรู้นี้จะนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเพื่อชะลอการลดลงของอัตราเจริญพันธ์ุอย่างได้ผลตลอดไป