โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง

โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2560 – เมษายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของทัณฑสถานหญิงและแดนหญิงที่มีอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ
  2. เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของผู้ต้องขังหญิง