โครงการวิจัยและพัฒนาการสำรวจและการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 รองรับประชาคมอาเซียน

โครงการวิจัยและพัฒนาการสำรวจและการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 รองรับประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , สุรีย์พร พันพึ่ง, ภูเบศร์  สมุทรจักร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, สิรินทร์ญา ไข่เขียว, ปัทมา แย้มเพกา

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาและสำรวจจำนวนการตั้งถิ่นฐานหรือการกระจายตัวของประชากรที่มีรายได้น้อย จากประเทศอาเซียน 9 ประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) ที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน 
  2. เพื่อศึกษาและสำรวจรูปแบบการย้ายถิ่น ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การทำงานหรือการประกอบอาชีพรายได้ การส่งเงินให้ญาติพี่น้องในประเทศต้นทาง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความเป็นอยู่ในประเทศไทยและความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ของประชากร จากกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน
  3. เพื่อศึกษาการคาดประมาณจำนวนประชากรในประเทศอาเซียน 9 ประเทศสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและสำรวจตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2.1 และ 2.2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษาเรื่องนี้จะได้ทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนและการตั้งถิ่นฐานหรือการกระจายตัวรวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยุ่ ตลอดจนแนวคิดความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรจากกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากนั้น การศึกษาการคาดประมาณจำนวนประชากร และการศึกษานโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของประเทศอาเซียน 9 ประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นจาก 9 ประเทศดังกล่าว ในขญะเดียวกันจะได้ประโยชน์จากการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเหมาะสมและยั้งยืนต่อไป