โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กุลภา วจนสาระ


นักวิจัย: โอปอล์ ประภาวดี , พนิดา วงศ์ศิริรังษี, ดาริกา ขมินทกูล

วัตถุประสงค์:

  1. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การบริการรักษาพยาบาลในเรือนจำลักษณะต่างๆว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบบริการอย่างไรบ้าง โดยจะทำการเปรียบเทียบระหว่างเรือนจำชาย-หญิง และเรือนจำที่มีลักษณะแตกต่างกัน
  2. สำรวจสถานะสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำและปัญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
  3. ศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มชายขอบ ได้แก่ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังที่มีเพศภาวะที่มไ่สอดคล้องกับเพศกำเนิด ผู้ต้องขังต่างชาติ และผู้ต้องขังที่ไร้สิทธิประกันสุขภาพ
  4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ "แนวทางการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ" ไปใช้จริงในพื้นที่เรือนจำที่แตกต่างกัน