โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: พจนา หันจางสิทธิ์


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, จรัมพร โห้ลำยอง, กมลชนก ขำสุวรรณ, บุรเทพ โชคธนานุกูล

วัตถุประสงค์:

  1. ทบทวนตัวชี้วัดหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564
  2. วิเคราะห์ค่าพื้นฐานความสำเร็จในการปฏิบัติ โครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวของภาคเครือข่าย (Stakeholder)ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556-2560
  3. สร้างเสรอมศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย (Stakeholders) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งศักยภาพในการติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ของภาคีเครือข่าย (Stakeholders) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง