โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม

โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์, วิชาญ ชูรัตน์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อค้นหารูปแบบและลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือนในชนบทรูปแบบต่างๆ
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลซึ่งกันและกัน และความสามารถในการพึ่งตนเองของครัวเรือนชนบทไทย
  3. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน และดูแลครัวเรือนชยบทไทย
  4. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและรักษาคุณภาพของครอบครัวในชนบทไทย

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานผลการศึกษาที่สามารถสะท้อนให้ทราบถึงความอยู๋ดีมีสุขของครัวเรือนชนบทไทย ที่สามารถเผยแพร่ในระดับสาธารณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา และรักษาคุณภาพของครอบครัวในชนบทไทย